رخ خورشید    

عیب از ماست اگر دوست زما مستور است

دیده بگشای که بینی همه عالم طور است

لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان

چشم خفاش که از دیدن نوری کور است

یا رب!این پرده پندار که در دیده ماست

باز کن تا که بینم همه عالم نور است

کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست

سخن انجا نه ز ناصر بود,از منصور است

وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی

فاش گردد که چه در خرقه این مجهور است

چه کنم تا به سر کوی توام راه دهند؟

کاین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است

وادی عشق که بی هوشی و سرگردانی است

مدعی در طلبش بوالهوس و مغرور است

لب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دید

آنکه مدحت کند از گفته خود مسرور است

وقت آن است که بنشنم و دم در نزنم

به همه کون ومکان مدحت او مستور است

                                               سروده ای از امام (ره)

رهبر معظم انقلاب در باره ی امام (ره)می فرماید: ((او مانند خورشیدی بود که با درخشش خود اشیا را آشکار می کند و مانند روحی بود که با دمیدن به کالبدی اجزای آن را زنده می سازد او مارا زنده کرد و به حرکت درآورد و ما توانستیم به کمک وجود او به ارزش جغرافیایی و تاریخی کشور مان و به حقیقت فرهگ گذشته قرآن و ملت خود پی ببریم))

ایشان می افزایند : ((اگر نظام جمهوری اسلامی و این رستاخیز عظیم ایجاد شده در دنیا را به عنوان یک شجره طیبه بدانیم ریشه آن همین شخصیت عظیم است که این درخت مبارک رویاند ))

***امام با همه دستاورد های خود احساسی جز انجام وظیفه اسلامی ندارد و با کمال خضوع تلویحا می گوید:این وظیفه ی یک مسلمان است که علیه ظلم و ستم بایستد و نمی تواند احساس خاصی را برای او به همراه داشته باشدو من به وظیفه ام عمل کرده ام و منتی بر سر اسلام و مردم ندارم.

                                                                                        

/ 5 نظر / 26 بازدید
رضا

او امام عاشقی‏های من است پیشگام عاشقی ‏های من است او زِ هـــَـــر بندی رهامان کرد و رفت با خداوند آشنامان کرد و رفت رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

سیاوش

دیگه نمیای مي روي بعد تو پاي سفرم مي شكند مهره به مهره تمام كمرم مي شكند مرگ مي آيد و در آينه ها مي بينم زندگي مثل پلي پشت سرم مي شكند چار ديوار اتاق از تو و عكست خالي ست يك به يك خاطره ها دور و برم مي شكند من كه مغرورترين شاعر شهرم بودم به زمين مي خورم و بال و پرم مي شكند نقشه ها داشت برايم پدر پيرم ...آه بغض من پاي سكوت پدرم مي شكند هيچ كس مثل تو در سينه ي خود سنگ نداشت بعد از اين هرچه كه من دل ببرم مي شكند ■ مي تراود مهتاب و غم اين خفته ي چند خواب در پنجره ي چشم ترم مي شكند ...

ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆

سرزمین عاشقان ____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ سرزمین عاشقان _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ )***ااااااااااا ____€_________________$$$$ _........____€. _______________ $$$$$ سرزمین عاشقان €..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-..~~~~ _..-♥*